Ce este PROEDUS 2.0

Fiecare pas contează! Oricând!

 1. Aria de dezvoltare: Implicare activă, voluntariat, management de proiect și cooperare internațională
 2. CIVITAS 2.0

Axă de susținere a proiectelor unităților de învățământ de stat sau private din Municipiul București ce urmărește ca principal obiectiv, în fiecare an, dezvoltarea unor abilități și competențe conform unei linii directoare corelată anual cu recomandările în materie de educație atât naționale, cât și europene. Astfel, unitățile de învățământ (grădinițe, școli primare-gimnaziale și licee) vor avea la dispoziție un formular standard pe care îl vor completa și aplica online, iar în urma evaluării, proiectele eligibile vor primi resursele necesare implementării.

Programul este adresat atât elevilor ca beneficiari direcți, părinților și societății în general ca beneficiari indirecți, dar și profesorilor și personalului de conducere din unitățile de învățământ ca actori principali în realizarea actului educațional prin formarea și dezvoltarea noilor generații.

Perioada de desfășurare este cuprinsă  de-a lungul a două apeluri anuale – corelate cu semestrele școlare.

Exemple de linii directoare pentru perioada 2019 -2020:

 • Dezvoltarea competențelor de antreprenoriat;
 • Cetățenie activă și reprezentare democratică;
 • Dezvoltarea competențelor și abilităților de viață independentă (leadership, comunicare, lucru în echipă, gestionarea conflictelor, dezbatere, oratorie și retorică, negociere etc.).
 • Dezvoltarea competențelor civice;
 • Dezvoltare durabilă și promovarea unui stil de viață sănătos;

 

 1. Formarea continuă a personalului didactic

Într-o lume în care zilnic apar noi meserii și profesii, profesia de dascăl este și va rămâne aceeași din toate timpurile, motiv pentru care este necesar să ne aplecăm asupra noilor nevoi și provocări cotidiene cu care se confruntă practicienii (profesorii). Problematica proiectării activităților de învățare formale și non-formale este recunoscută la nivel național și, în egală măsură,în ordinea priorităților Consiliului Europei. În acest sens, PROEDUS pune la dispoziție cursuri de formare continuă dedicate cadrelor didactice, prin intermediul cărora dascălii vor deprinde capacitatea de a proiecta și dezvolta noi metode și tehnici de lucru cu elevii dar și de evaluare a acestora. Totodată, vor conștientiza importanța și utilitatea proiectării, elaborării și implementării unor programe educaționale bazate pe principiile învățării non-formale și, în egală măsură, a unor materiale și conținuturi de instruire.

Exemple de cursuri:

 • Managementul Activităților Extra-curriculare și Non-formale
 • Rolul comunicării în gestionarea clasei de elevi
 • Management de Proiect
 • Formare de Formatori
 • Mentorat și Coaching
 • Evaluarea formării și a activităților didactice
 • Consiliere și Orientare în carieră
 • Digitalizarea proceselor de învățare

 

 1. Mentor UP

Program adresat cadrelor didactice din învățământul preuniversitar bucureștean (clasele V-XII). Profesorul (diriginte) are rolul de a oferi suport personal elevilor, atât în proiectele personale, cât și cele școlare, dar și rolul de a le oferi sprijin în procesul de reflecție cu privire la experiențele trecuteși la oportunitățile viitoare.

Aceștia, profesorii, au rol important în susținerea motivației atât în raport cu obiectivele școlare, cât și cu obiectivele personale, oferind sprijin pentru aspectele practice din viața elevilor. Ei contribuie la tranziția copil – adolescent – adult.

În acest sens, ne propunem formarea unei rețele de mentori, formată din cel puțin un cadru didactic din fiecare unitate de învățământ bucureșteană, cărora le punem la dispoziție cursuri de formare, conferințe, evenimente specifice, dar și schimburi de experiență și de bune practici (know-how) naționale și internaționale (Școli de pregătire și formare continuă internaționale în mari centre universitare: Universitatea Liberă din Bruxelles, University of Uppsala, AboAkademi Finlanda, Harvard University, Kings College London, Universite du Quebec a Montreal etc.).

Programul se derulează pe întregului an școlar, iar școlile de vară internaționale și cursurile obținute se vor acorda cadrelor didactice, în anul următor, în funcție de rezultatele obținute.

 

 1. Voluntar PROEDUS 2.0!

Proiectul „Voluntar PROEDUS 2.0” dorește crearea unei comunități de elevi care să transmită un exemplu de bună practică de la o generație la alta prin implicarea ca voluntari în organizarea de evenimente și proiecte la nivel municipal, prin însușirea voluntariatului ca valoare și prin împărtășirea acesteia cu ajutorul conceptelor de peer-education și shadowing, proiectul fiind un start pentru o comunitate de elevi care este preocupată de ceea ce se petrece în  comunitate (participare la acțiuni colective, implicarea în organizarea și implementarea de programe, proiecte și evenimente pentru tineri, conștientizarea importanței implicării la nivel local în programe de voluntariat și a importanței implicării  în organizații care simulează procese democratice).

Proiectul demarează în fiecare an în luna septembrie prin înscrierea elevilor și, după încheierea tuturor formalităților, voluntarii vor fi angrenați în activitățile PROEDUS, fiind recompensați în funcție de prevederile din Regulamentul programului și în conformitate cu Legea Voluntariatului din România.

Se propun, pentru voluntarii cei mai activi, schimburi internaționale de bune practici, corelate cu recomandările Direcției Tineret a Comisiei Europene.

 

 1. Caravana Voluntarilor

Proiectul este adresat voluntarilor înscriși în programul de voluntariat al PROEDUS „Voluntar PROEDUS2.0”. Este un proiect atât de conștientizare, cât și un manifest la implicare civică. Totodată, acest proiect reprezintă un exemplu de bună practică.Potrivit principiului „caravanei”, voluntari din cadrul programului vor desfășura activități pe diferite teme/ domenii, atât în spații publice din București, cât și din țară. Exemplu de activități: ecologizarea anumitor zone, flash-moburi, campanii de informare și conștientizare, cafenea publică, open space, evenimente de promovare a implicării civice și voluntariatului ș.a.). Programul își propune în egală măsură și motivarea voluntarilor în a se implica în acțiuni de acest tip.

O altă componentă a caravanei voluntarilor, presupune marcarea zilelor din calendarul european prin vizite la diferite instituții și organizații pentru a face învățare experiențială. Astfel, vor fi organizate vizite la diferite fabrici, centre de reciclare, aziluri de bătrâni, case de copii, centre de protecție a animalelor, vizite la diverse ONG-uri și instituții. Scopul acestei caravane se constituie în înțelegerea diversității de acțiuni din comunitatea în care trăiesc. În funcție de interesul particular al fiecărui voluntar, acesta poate participa la internshipuri, stagii de pregătire, vizite de studiu și perfecționări pe ariile de interes, în funcție de nivelul de implicare.

 

 1. Teen TEAM

Este un proiect care își propune structurarea unui program de mentorat, adresat voluntarilor nou înscriși în programul de voluntariat, de către voluntarii cu experiență în cadrul aceluiași program. Astfel, se va promova și conceptul de învățare de la egal la egal, fiind organizate cursuri și activități specifice:

 • Cursuri de dezvoltare personală și soft skills;
 • Activități de petrecere a timpului liber împreună (seri de cinema, de teatru, picnic, activități de echipă în aer liber etc.).

Tot în cadrul acestui program, voluntarii vor beneficia de o pregătire specifică necesară implicării acestora în toate acțiunile și proiectele PROEDUS. Cei mai implicați voluntari vor putea participa la schimburi internaționale de bune practici cu scopul de a implementa și la nivel local acțiuni și proiecte în rândul colegilor lor.

 

 1. Minitrust Multimedia

Fiind un domeniu în plină expansiune, asupra căruia elevii dovedesc un real interes, punem la dispoziția elevilor, posibilitatea de a-și îmbunătății abilitățile și cunoștințele multimedia.

Programul este adresat elevilor din ciclul liceal. Vor fi organizate cursuri de pregătire și perfecționare în domeniu, în urma cărora se va înființa un trust media al PROEDUS, cu scopul de a promova activitățile PROEDUS și nu numai.

De asemenea, vom organiza o caravană media care va activa atât la evenimentele din București, cât și din țară, cu scopul promovării activităților de implicare activă, dar și promovarea activităților organizate de PROEDUS.

Trustul va cuprinde: activități media pe paginile oficiale de socializare ale PROEDUS (facebook, instagram), radio, activitate pe blog/site, activitate de video-blog, photovoice, interviuri pe teme de interes pentru elevi, podcasturi, mini jurnale de știri pentru elevi ș.a. Activitatea minitrustului va fi constantă, elevii putând fi la curent cu evenimentele din sfera educațională și de petrecere a timpului liber ce se desfășoară în Municipiul București.

Activitatea minitrustuluimultimedia va fi în egală măsură, în strânsă colaborare cu Biroul Comunicare, Relații Publice, Baze de Date și IT din cadrul PROEDUS.

Totodată, cei mai implicați jurnaliști multimedia vor avea ocazia să participe la sesiuni de formare și instruire în mari centre de pregătire media din țară sau chiar din străinătate. (ex:BBC,SummerSchool for Students).

 

 1. Aria de dezvoltare: Activități artistice, Cursuri, Educație non-formală și orientare în carieră

 

 1. Self Learning Hub

Este o platformă integrată de învățare adresată elevilor din ciclul gimnazial și liceal. Aceasta își propune să creeze un spațiu digital de învățare (e-learning) pentru elevi. Vor fi organizate atât cursuri de instruire și pregătire pentru examenele naționale, cât și o serie de cursuri de pregătire pe diverse domenii (limbi străine: engleză, franceză, chineză, spaniolă, germană, italiană, arabă ș.a., dezvoltare personală, public speaking, diferite tipuri de management).

Platforma va cuprinde trei mari secțiuni:

 1. Secțiunea de clase în care se vor realiza întâlniri prin videoconferință cu profesorii;
 2. Secțiunea de tutoriale în care elevii vor putea accesa în mod interactiv suporturile de curs;
 3. Secțiunea bibliotecii digitale care cuprinde materiale și manuale auxiliare;

Platforma va fi în permanență la dispoziția elevilor, în cazul în care se întâmpină dificultăți în ceea ce privește accesul la noile tehnologii, elevii vor putea accesa spațiul dedicat din Hub-ul Educațional descris mai jos.

 

 1. Hub-ul Educațional

Ținând cont de interesul internațional al autorităților pentru înființarea și dezvoltarea centrelor de educație și dezvoltare a centrelor sportive și de tineret și, având în vedere lipsa unei infrastructuri performante în acest sens la nivelul Municipiului București, considerăm oportună înființarea unui centru multifuncțional care să angreneze toate ariile de interes ale copiilor, elevilor. Astfel, înființarea unui astfel de spațiu vine atât în completarea sistemului educațional tradițional cât și ca alternativă la petrecerea timpului liber într-un mediu organizat și supravegheat. În acest sens, propunem un spațiu fizic dedicat, multifuncțional, în care vom regăsi:

 1. Bibliotecă;
 2. Mediatecă;
 3. Laboratoare/simulatoare științifice;
 4. Spații dedicate muzicii (săli cu instrumente muzicale) și sălide pictură/desen/grafică;
 5. Săli de lectură și spații de învățare adaptate noilor nevoi educaționale;
 6. Zone dedicate artelor (teatru, film, dans);
 7. Săli dedicate învățării experiențiale și non-formale;

 

 • Descoperă Bucureștiul

Interactivitatea este un punct forte în învățare la elevi motiv pentru care proiectul își propune descoperirea orașului în organizarea unui treasurehunt (vânătoare de comori) ce presupune descoperirea atracțiilor, a punctelor istorice, a detaliilor necunoscute, a monumentelor, a instituțiilor de cultură și nu numai, din București. Împărțiți pe echipe și coordonați de  studenți și/sau profesori voluntari, în colaborare cu voluntarii din trustul multimedia, vor fi organizate circuite de o zi, echipele având de îndeplinit o serie de sarcini specifice.

 

 

 

 • Artist în Viitor

Suntem în permanență aplecați spre nou și inovativ. Prin proiectul Artist în viitor, adresat elevilor din ciclul gimnazial și liceal bucureștean, ne dorim identificarea tinerelor talente în diferite domenii artistice (muzică, dans, teatru, pictură ș.a.) cu scopul de a le oferi contextul optim de dezvoltare și promovare, alături de artiști consacrați în domeniile respective. Urmărim să implicăm constant tinerele talente atât în proiectele marca PROEDUS 2.0, cât și în alte activități naționale și chiar internaționale, benefice lor. Proiectul nu are un caracter periodic, tinerii artiștii rămânând în legătură permanentă cu mentorii lor și cu PROEDUS, construind astfel o școală de talente sau o comunitate artistică ce se poate constitui într-o reală rampă de lansare pentru tinerele talente.

 

 • Summercamp

Competiții pe echipe, de supraviețuire, de îndemânare, sportive, de tehnologie, împărțite tematic pe zile, timp de o săptămână, vor fidedicate celor 300 de elevi beneficiari, împărțiți în serii de câte 100, pe parcursul a 3 săptămâni. Escaladă și activități de alpinism, tiroliană, pescuit sau alte activități specifice parcurilor de aventură, dar și activități cu părinții propuse în weekend, vor fi organizate în cadrul unor tabere de tip camp. Camp-ul  presupune în egală măsură cazare la cort/în containere de cazare, în pădure sau în locuri special dedicate unor astfel de activități, pe modelul camp-urilor internaționale derulate cu precădere în nordul Europei sa pe continentul nord American.Camp-ul reprezintă o metodă de învățare experiențială aparte, propunând ca metodă principală de îndeplinire a sarcinilor lucrul în echipă.

 

 • Școala pe MAIDAN

În viziunea PROEDUS, maidanul este locul de joacă al copilăriei, locul care a rămas în amintirea fiecăruia, acolo beneficiind fiecare dintre noi de primele lecții și experiențe. Considerându-l a fi un cuvânt provocator care stârnește interesul și atenția, îl vedem oportun în expresia „Școala pe Maidan”,definiția conform DEX RO (maidan, bgме(й)дан] – Loc viran din interiorul sau de la marginea unei localități, folosit ca arenă sportivă sau teren de luptă Vz câmp. 2 (Înv) Loc de plimbare și de adunare a oamenilor Vz piață).

Imaginăm un spațiu care în prezent nu are destinație/nu este dat în folosință, în care vom desfășura în mod exclusiv activități educaționale, artistice, culturale și sportive pe durata întregului an. Vom dedica perioade diverselor domenii, după cum urmează:

 1. Zilele Educației

a.1) Organizarea unui târg de prezentare a ofertelor educaționale în cadrul căruia fiecare unitate de învățământ își va prezenta oferta într -o manieră cât mai interactivă. Fiecare unitate de învățământ va avea dedicată o zonă în care-și poate amenaja expoziția conform specificului. În cadrul târgului, vor fi organizate, de asemenea, ateliere de tip Bibliotecă vie, unde participanții vor lua contact direct cu profesioniștii din diferite domenii. Se propun în addendum activități de orientare în carieră și de dezvoltare personală.

 

a.2) Organizarea de activități dedicate învățământului dual cu participarea profesioniștilor din diferite domenii (industrie ușoară, prelucrare materii prime, horeca, servicii, industria constructoare de mașini, industrie metalurgicăș.a.), elevii de la liceele de profil participând la sesiuni/workshop-uri de instruire.

De asemenea, vizitatorii vor avea ocazia să ia parte la întâlniri de tip tutorat în care, pentru 30 de minute,vor putea discuta particularități ale mai multor meserii, cu invitații, specialiști în domeniile lor de activitate.

 

 1. Zilele Interculturalității– vor fi puse la dispoziție spații special amenajate (căsuțe, corturi tip pagodă etc.) pentru reprezentanții Ambasadelor Europene la București, fiind invitate astfel la un dialog intercultural. Elevii vor avea ocazia să cunoască diversitatea culturală a peisajului european, vor putea discuta cu ambasadorii și diplomații participanți.

În prealabil, liceele bucureștene vor trage la sorți (prin reprezentanți profesori sau elevi) o țară europeană. În funcție de țara primită, aceștia vor lua contact cu ambasada ei la București, iar pe durata zilelor interculturalității vor prezenta minimum 2 momente specifice țării trase la sorți. La finalul evenimentului propunem organizarea unui dineu european, ca spațiu de socializare în beneficiul educației bucureștene.

 

 1. Zilele Descoperirii

Proiectul își propune să aducă în atenția elevilor tainele științei și a noilor tehnologii prin crearea unor ateliere în cadru liber deschis – un centru științific în aer liber/expoziție științifică în aer liber, în care participanții pot lua contact direct cu procesele, fenomenele și tehnologiile expuse. Se va realiza o experiență personală a fenomenelor.

Exemple:

 • Atelier de astronomie;
 • Atelier de chimie organică și/sau anorganică(diverse fenomene ce pot fi exemplificate);
 • Oglinzi, caleidoscop și reflecții;
 • Atelier de parfumuri;
 • Laboratoare de purificare și depozitare a apei;
 • Ateliere de realizare a energiei;
 • Jocuri cu foc, culori și umbre;
 • Forțe de atracție și respingere ( magneți, efectul de magnet al Terrei, forța magnetică a Terrei);
 • VR/Realitatea virtuală, construcția imaginilor între 4 și 7 D;
 • Robotică și Programare;
 • Relația OM – Tehnologie (noi sisteme ce facilitează munca oamenilor ș.a.).

 

 1. Zilele culturii

Pentru zilele culturii propunem organizarea unor evenimente dedicate copiilor și familiei, evenimente de petrecere a timpului liber, interactiv.

Festivalul Copiilor este proiectul care marchează ziua internațională a copilului. În fiecare anse propune o anumită tematică care să antreneze copiii și părinții în activități comune. Fiecare activitate va fi construită în jurul unui citat/unei teme. Pe lângă reprezentațiile artistice la scenă, va fi construit un teatru labirint (circuit al evenimentului), astfel încât participanții să treacă prin toate activitățile gândite. Spre exemplu, vor exista zone senzoriale, zone tactile, zone video, zone audio, zone mute, ș.a.

„Spectatorul devine actor principal într-un spectacol aproape spontan în care spațiul în sine capătă personificare, devenind personaj. Aflată la îngemănarea a două științe, pe de o parte teatrul, pe de altă parte psihologia, este o experiență a mirosului, a auzului, a vizualului, a încrederii, a memoriei, o experiență intensă în care spectatorul nu stă pe un scaun și lasă acțiunea să se întâmple. Spectatorul parcurge un traseu, parcurge labirintul spre sine.”

Activitatea este dedicată părinților, copiilor și bunicilor care vor participa împreună în acest spectacol antrenant cu personaje mitice sau actuale, creând un imaginar atractiv nu doar pentru copii, ci și pentru adulți.

Evenimentul durează 2-3 zile și se desfășoară în cadrul spațiului propus la proiectul Școala pe Maidan.

 

Festivalul Fulgilor de Neaeste un proiect dedicat copiilor și elevilor bucureșteni care își propune an de an sărbătorirea sosirii iernii cu toate tradițiile și obiceiurile specifice perioadei. Plecând de la modelul teatrului labirint, propunem crearea unui spațiu feeric în care se ajunge la „îngemănarea a două științe, pe de o parte teatrul, pe de altă parte psihologia, creând o experiență a mirosului, a auzului, a vizualului, a încrederii, a memoriei, o experiență intensă în care spectatorul nu stă pe un scaun și lasă acțiunea să se întâmple”, ci el este direct implicat în acțiune fiind parte dintr-o poveste a miracolului iernii. Evenimentul durează 5-7 zile și se pretează a se derula în spațiul Școala pe Maidan.

 

III. Aria de dezvoltare: Sport, stil de viață sănătos și activități în aer liber

Oferirea accesului la sportul organizat pentru copiii bucureșteni prin organizarea de cursuri și cantonamente, competiții interne și internaționale pentru promovarea sporturilor olimpice și de masă (fotbal, handbal, baschet, tenis de câmp, atletism, volei) dar și a unui stil de viață sănătos și activ.

Ne vom axa pe două direcții specifice:

 1. Academia Sportului 2.0 – proiect destinat exclusiv elevilor bucureșteni care abordează sporturile olimpice precum fotbal, handbal, baschet, tenis de câmp, atletism, volei scopul fiind acela de a identifica profesioniștii în materie, iar pe de altă parte, de a iniția amatorii în domeniu. Proiectul va avea mai multe etape:
 2. Înscrierea, împărțirea participanților pe echipe, antrenori și sporturi;
 3. Susținerea  unor cursuri de pregătire specifice pentru fiecare sport în parte (împărțite pe niveluri de pregătire);
 4. Organizarea unor cantonamente sportive;
 5. Organizarea unor competiții sportive între echipele participante la cantonamentele și cursurile realizate;
 6. Finaliștii fiecărui sport ales în parte vor putea beneficia de școli de pregătire internaționale de profil ale echipelor sau școlilor de pregătire de renume, iar restul echipelor câștigătoare, în funcție de punctajele obținute, vor merge în taberele și stagiile PROEDUS.

Proiectul se adresează claselor 0- 12.

 

 1. Motric Time – în cadrul proiectului vor fi organizate activități adresate tuturor bucureștenilor, dar în mod deosebit familiilor și copiilor, sportul având o contribuție uriașă la valori precum fair play-ul, respectul și integrarea socială. Având în vedere că, potrivit statisticilor, 35 de milioane de amatori, cluburi și asociații sportive, fără scop lucrativ, contribuie la dezvoltarea sportului de masă și la răspândirea idealurilor sportive, vedem oportună realizarea unui eveniment cu deschidere largă în care să oferim acces tuturor celor interesați în special copiilor și adolescenților.

Propunem sporturi precum:

 • Badminton;
 • Ping Pong;
 • Fitness și aerobic;
 • Tenis de picior;
 • Baschet 3 la 3;
 • Mini Fotbal;
 • Volei;

Acest proiect își dorește petrecerea timpului liber în familie, cu scop, dar și promovarea unui stil de viață sănătos. Având în vedere scopul și obiectivele PROEDUS, acesta se va derula tot în cadrul spațiului destinat Școlii pe Maidan.

Ca dată estimativă de derulare, având în vedere actorii implicați (părinți și copii), propunem desfășurarea acestui proiect pe durata vacanței de vară (lunile iunie-septembrie). Activitățile pot îmbrăca forma unui circuit sportiv sau a unui festival sportiv în cadrul căruia, pe lângă acțiunile propriu – zise, se pot organiza și activități de conștientizare precum flash-moburi (cea mai mare cursă de spinning în familie, cel mai lung circuit de fitness în familie ș.a.).

 

 1. Aria de dezvoltare: Tabere, Excursii, Călătorii, Circuite, Timp liber

Tabăra este unul dintre cel mai importante locuri de socializare, cunoaștere și învățare din toate timpurile, fiind în plus o recunoaștere concretă a meritelor și implicării active a elevilor.

Reunim în taberele organizate elevi implicați în toate proiectele PROEDUS, recompensăm performanța și implicarea școlară, adunând astfel împreună cei mai merituoși, și responsabili elevi bucureșteni.

Cei peste 16.000 de elevi care participă anual în tabere, legăturile care se sudează între aceștia pe perioada seriilor de tabără, ce se constituie ulterior, peste ani, în povești care și astăzi ne emoționează, ne oferă un sentiment și o stare pe care nu le putem descrie în cuvinte însă pe care ne dorim să le concretizăm în continuare, în fapte.

Călătoria este modul în care elevul este stimulat să învețe și să descopere. Fiecare excursie sau tabără, indiferent de nivelul ei, contribuie la dezvoltarea abilităților copiilor în principal prin scoaterea acestora din zona de confort și punerea lor într-un context nou de învățare și relaționare. PROEDUS își propune crearea unui context original de învățare, adaptat permanent la nevoile și interesele tinerei generații, iar aria de dezvoltare prezentă își propune recompensarea elevilor și stimularea acestora spre a descoperi locuri și în principal oameni. Taberele, pe lângă caracterul recreativ, sunt un context optim de deprindere de abilități și competențe.

TEAM este un proiect care urmărește mai mult decât recompensarea elevilor din unitățile de învățământ bucureștene, scopul pe termen mediu și lung fiind motivarea acestora în vederea continuării implicării active în acțiuni ce conduc atât la dezvoltarea personală a indivizilor, cât și la consolidarea unui mediu social și educativ sănătos și performant, care să servească drept bază pentru următoarele generații de tineri bucureșteni.

Excursiile, taberele, circuitele și stagiile reprezintă acțiuni conexe tuturor activităților PROEDUS.

 1. Aria de acțiune: Stimularea inițiativelor copiilor și elevilor, cetățenie activă și susținerea inițiativelor externe

Pe lângă diversitatea acțiunilor PROEDUS, prin scopul și misiunea instituției, ne arătăm deschiderea către inițiative ce încurajează stimularea învățării și promovării educației sub toate formele ei. Așadar, această linie de dezvoltare își propune să susțină proiecte, programe și evenimente externe cu sprijinul comunității în general (instituții, ONG-uri, federații și/sau fundații). Aplicarea pentru obținerea susținerii PROEDUS se realizează în baza unei metodologii propuse, publicată în prealabil pe site-ul www.proedus.ro

De asemenea, pentru vizibilitatea și susținerea acestei acțiuni, propunem organizarea de  activități de tip Open Space cu scopul de a sonda nevoile comunității bucureștene, dar și de a informa și evalua continuu nivelul de cunoaștere al activității PROEDUS și al municipalității în ceea ce privește demersurile pro-educaționale la nivelul întregii Capitale.