Voluntariat

PROEDUS

ARIA DE DEZVOLTARE: Implicare activă, voluntariat, management de proiect și cooperare internațională

CIVITAS 2.0

Scop și Obiective

Programul este adresat elevilor ca beneficiari direcți, părinților și societății în general ca beneficiari indirecți, dar și cadrelor didactice și personalului de conducere din unitățile de învățământ bucureștene sau a partenerilorinstituționali, ca principali actori în realizarea actului educațional.

Număr estimat de beneficiari: 17.000 profesori, 250.000 elevi și preșcolari și 500 000 părinți

Scopul CIVITAS este de a încuraja și susține proiecte extrașcolare, inițiate și derulate în concordanță cu obiectivele H.C.G.M.B. Nr. 252/04.09.2014 de constituire a Parteneriatului Civic pentru Educație.

Obiectivul CIVITAS este de a coagula și activa o comunitate de inițiatori de proiecte la nivelul unităților de învățământ (grădinițe, școli gimnaziale și liceal) sau al partenerilor instituționali din Municipiul București, pentru a contribui la adaptarea sistemului educațional nonformal la nevoile actuale ale elevilor.

O1. Creșterea numărului de elevi bucureșteni care să beneficieze de proiecte educaționale extrașcolare concretizate în 5 propuneri de linii tematice:

 • „Dezvoltarea competențelor de antreprenoriat”;
 • „Cetățenie activă și reprezentare democratică”;
 • „Dezvoltarea competențelor și abilităților de viață independentă (leadership, comunicare, lucru in echipă, gestionarea conflictelor, dezbatere, oratorie și retorică, negociere, etc.”;
 • „Dezvoltarea competențelor civice”;
 • „Dezvoltarea durabilă și promovarea unui stil de viață sănătos”.

O2. Creșterea numărului de elevi bucureșteni care au deprins noi abilități cu ajutorul cărora reușesc să depășească barierele psihologice auto-impuse;

O3. Creșterea numărului de elevi bucureșteni, liceeni, elevi din școli gimnaziale și preșcolari, care beneficiază de sesiuni de informare cu privire la importanța educație non-formale ca educație complementară sistemului tradițional de educație;

Activități

Proiectele implementate prin Parteneriatul Civic pentru Educațiese desfășoară bianual în unitățile de învățământ bucureștene ce obțin sprijin, în perioadele stabilite conform regulamentului de participare la sesiunea de depunere proiecte.

 

În vederea derulării fiecărui proiect aprobat, conform cerințelor descrise prin formularul standard de aplicare, Centrul de Proiecte Educaționale și Sportive București –PROEDUS, va proceda la contractarea resursei umane și a furnizorilor de servicii.

A1. Realizarea planului de promovare a apelurilor de proiecte educaționale;

A2.Lansarea apelului pe site-ul www.proedus.ro și organizarea unor întâlniri consultative fizic și în mediul online pe site-ul www.proedus.ro, prin intermediul unei platforme de consultare și aplicare a cererilor (proces complet digitalizat).

A 3. Depunerea proiectelor online în baza unei platforme.

A 4.Realizarea analizei complete a cererilor depuse în cadrul apelului, conform Regulamentului CIVITAS aferent fiecărei perioade;

A 5. Afișarea rezultatelor finale a proiectelor declarate eligibile;

A 6. Derularea propriu-zisă a proiectelor șicentralizarea livrabilelor și prezentarea raportului de activitate.

Rezultate și impact

Prin intermediul Apelului CIVITAS dorim să obținem o comunitate de inițiatori de proiecte la nivelul unităților de învățământ acreditate (grădinițe, școli gimnaziale și licee) sau parteneri instituționali din Municipiul București, pentru a contribui la adaptarea sistemului educațional nonformal la nevoile actuale ale elevilor.

Nevoile grupului tință pentru a participa la proictele realizate prin intermediul CIVITAS sunt:

 • Coagularea dialogului dintre elevii bucureșteni, părinții și profesorii acestora;
 • Creșterea a gradului de participare la acțiuni colective, implicarea în organizarea și implementarea de programe, proiecte și evenimente pentru elevi, părinți și profesori;
 • Creșterea gradului de conștientizare a importanței implicării la nivel local în programe și a importanței implicării în proiecte care stimulează procesul educațional;

Pentru aplicare în programul CIVITAS este necesară titulatura de cadru didactic în Minicipiul București, avizul conducerii unității de învățământ și o idee/propunere de proiect extrașcolar.

 

Formarea continuă a personalului didactic

Scop și Obiective

Programele de formare continuă acreditate de către Ministerul Educației Naționale vin în întâmpinarea nevoilor de formare a cadrelor didactice de predare și auxiliare din unitățile de învățământ din mediul preuniversitar al Municipiul București și, au ca beneficiari indirecți elevii bucureșteni. Parcurgerea programelor de formare se concretizează, de regulă, în dobândirea unui număr de 15 credite transferabile în baza unui certificat.

Grupul țintă este reprezentat de personalul didactic de predare și auxiliar din Municipiul București.Număr estimat de beneficiari: 2000 persoane.

Scopul este de a dezvolta și exersa competențele de proiectare, planificare, implementare și evaluare a activităților extracurriculare, precum și de management al parteneriatelor și relațiilor elev-profesor/familie-școală, de către absolvenții programului de formare.

Obiective generale:

 1. Formarea unui stil de comunicare expresiv, adaptat la specificul conţinuturilor curriculare şi la particularităţile clasei de elevi;
 2. Formarea unei atitudini dinamice, catalizatoare faţă de procesul de învăţământ;
 3. Exersarea unor strategii interactive de predare – învăţare – evaluare ;
 4. Dezvoltarea abilităţilor de gestionare eficientă a situaţiilor de criză în clasa de elevi.
 5. Orice alte posibile direcții de dezvoltare de competențe corelate cu direcții educaționale locale, regionale, naționale sau internaționale.

Activități

Programele de formare continuă se organizeză în unități de învățământ bucureștene, în funcție de bugetul alocat fiecărei sesiuni de formare, iar înscrierea cadrelor didactice se efectueză în mediul online.  În derularea sesiunilor sunt necesare bunuri consumabile precum: hârtie flipchart, hârtie colorată, markere, sfoară, capsatoare, perforatoare, foarfece, bandă adezivă și costuri privind tipărirea certificatelor de absolvire.

A1. Realizarea planului de promovare a sesiunilor de formare;

A 2. Realizarea înscrierilor cadrelor didactice prin intermediul unei platforme online;

A 3. Organizarea propriu-zisă a cursurilor de formare, având o durată de 60 de ore, în decursul a 3 săptămâni fizic sau în cadrul unei platforme online ce va fi dezvoltată la nivelul instituției.

A 4. Evaluarea cadrelor didactice și acordarea certificarelor de absolvire a cursurilor de formate avizate de către Ministerul Educației Naționale.

Rezultate și impact

Prin intermediul programului de formare continuă dorim să obținem o comunitate de cadre didactice ce au dobândit cunoștințe extracurriculare și nonformale, având ca beneficiari indirecți elevii bucureșteni. Luând în considerare problematica proiectării activităților de învățare formale și nonformale la nivel național, ne propunem deprinderea cadrelor de didactice a unor capacități de proiectare și dezvoltare de noi tehnici de lucru și evaluare a elevilor.

Pentru a beneficia de aceste programe este necesară titulatura de cadru didactic de predare sau auxiliar în Municipiul București

MentorUP

Scop și Obiective

Programul este adresat cadrelor didactice din învățământul preuniversitar bucureștean (clasele V-XII). Profesorul (diriginte) are rolul de a oferi suport personal elevilor, atât în proiectele personale, cât și cele școlare, dar și rolul de a le oferi sprijin în procesul de reflecție cu privire la experiențele trecute și la oportunitățile viitoare. Aceștia, profesorii, au rol important în susținerea motivației atât în raport cu obiectivele școlare, cât și cu obiectivele personale, oferind sprijin pentru aspectele practice din viața elevilor. Ei contribuie la tranziția copil – adolescent – adult. Scopul proiectului este de a crea o rețea suport de mentori pentru elevi, formată din profesori bucureșteni, rețea ce va contribui la îmbunătățirea relației părinte-elev și a relației elev-profesor, în vederea reliefării importanței relației dintre cei trei actori menționați.

Activități

Vor fi organizate cursuri de formare, conferințe, evenimente specifice, dar și schimburi de experiență și de bune practici (know-how) naționale și internaționale dedicate profesorilor bucureșteni care-și manifest interesul pentru acest proiect prin completarea unui formular de înscriere.

Vor fi organizate școli de pregătire și formare continuă internaționale în mari centre universitare: Universitatea Liberă din Bruxelles, University of Uppsala, AboAkademi Finlanda, Harvard University, Kings College London, Universite du Quebec a Montreal ș.a. pentru profesorii care vor dovedi implicare și rezultat e pe perioada de desfășurare a proiectului (participarea la cursuri și evenimente, aplicarea în școli a instrumentelor oferite ș.a.m.d.).

Proiectul va debuta în luna septembrie și se va desfășura pe durata întregului an școlar.

Rezultate și Impact

La finalul proiectului vom avea o rețea de mentori formată din cel puțin un cadru didactic voluntar din fiecare unitate de învățământ bucureșteană.  Toși acești profesori vor fi participat la cursuri de mentorat, coaching și dezvoltare profesională, în vederea susținerii dezvoltării personale și a orientării (profesionale sau personale) a elevilor bucureșteni și a îmbunătățirii relațiilor părinte – elev, elev – profesor.

Cadrele didactice care vor realiza realmente susținerea și consilierea permanentă a elevilor și se vor implica activ în proiectele marca PROEDUS 2.0, vor avea ocazia să participe la școli internaționale de pregătire în mari centre universitare de pregătire.

Voluntar PROEDUS 2.0

Scop și Obiective

Proiectul „Voluntar PROEDUS 2.0” dorește crearea unei comunități de elevi care să transmită un exemplu de bună practică de la o generație la alta prin implicarea elevilor bucureșteni ca voluntari în organizarea de evenimente și proiecte la nivel municipal, prin însușirea voluntariatului ca valoare și prin împărtășirea acesteia cu ajutorul conceptelor de peer-education și shadowing, proiectul fiind un start pentru o comunitate de elevi care este preocupată de ceea ce se petrece în  comunitate.

Se propun, pentru voluntarii cei mai activi, schimburi internaționale de bune practici, corelate cu recomandările Direcției Tineret a Comisiei Europene.

Activități

 1. Proiectul demarează în fiecare an în luna septembrie cu înscrierea voluntarilor prin completarea unui formular online.
 2. După completarea formularului online, se procedează la semnarea, predarea și înregistrarea contractelor de voluntariat.
 3. După finalizarea formalităților, voluntarii vor fi angrenați în activitățile PROEDUS, fiind recompensați în funcție de prevederile din Regulamentul programului și în conformitate cu Legea Voluntariatului din România. Voluntarii vor fi implicați prin participare la acțiuni colective, implicarea în organizarea și implementarea de programe, proiecte și evenimente pentru elevi, conștientizarea importanței implicării la nivel local în programe de voluntariat și a importanței implicării în organizații care simulează procese democratice ș.a.
 4. Voluntarii vor participa la activități culturale dedicate lor, cursuri de formare și dezvoltare personală și a abilităților de viață independentă.
 5. Voluntarii care se înscriu în primul an de voluntariat vor fi inițiați și de voluntari cu experiență care vor beneficia de cursuri de mentorat special dedicate lor, precum și de însemne specifice (ecuson, tricou ș.a.).
 6. La finalul anului de voluntariat se propune organizarea unei gale a voluntarilor în cadrul căreia să fie predate certificatele de voluntariat și, cei mai activi și implicați dintre aceștia să primească diplome de onoare.

Rezultate și Impact

În urma proiectului, va fi crescut numărul de elevi bucureșteni implicați în activități de voluntariat (peste 5000 de voluntari), voluntariatul va fi însușit ca valoare civică în rândul elevilor bucureșteni și se va realiza astfel o comunitate de elevi care sunt preocupați de activitățile din comunitatea lor, prin implicare în evenimente publice.

Caravana Voluntarilor

Scop și Obiective

Proiectul este adresat voluntarilor înscriși în programul de voluntariat al PROEDUS „Voluntar PROEDUS 2.0”. Este un proiect atât de conștientizare, cât și un manifest la implicare civică. Totodată, acest proiect reprezintă un exemplu de bună practică.

O altă componentă a caravanei voluntarilor, presupune marcarea zilelor din calendarul european prin vizite la diferite instituții și organizații pentru a face învățare experiențială. Scopul acestei caravane se constituie în înțelegerea diversității de acțiuni din comunitatea în care trăiesc. În funcție de interesul particular al fiecărui voluntar, acesta poate participa la internship-uri, stagii de pregătire, vizite de studiu și perfecționări pe ariile de interes, în funcție de nivelul de implicare.

Activități

Potrivit principiului „caravanei”, voluntari din cadrul programului, înscriși și în prezentul proiect print-un formular de înscriere, vor desfășura activități pe diferite teme/domenii, atât în spații publice din București, cât și din țară, în excursii de câte o zi sau prelungite.

Exemplu de activități: ecologizarea anumitor zone, flash-moburi, campanii de informare și conștientizare, cafenea publică, open space, evenimente de promovare a implicării civice și voluntariatului ș.a.

Vor fi organizate vizite la diferite fabrici, centre de reciclare, aziluri de bătrâni, case de copii, centre de protecție a animalelor, vizite la diverse ONG-uri și instituții, etc.

Rezultate și Impact

Caravana voluntarilor va avea un efect direct asupra voluntarilor, care în funcție de propriile interese vor reuși să – și dezvolte o serie de competențe, dar și o serie de acțiuni care vor contribui la orientarea lor profesională și personală prin dialogul educativ pe care îl vor realiza. Pe de altă parte, caravana va constitui un punct central de informare și vizibilizare a acțiunilor voluntarilor, fiind un manifest la participare la viața comunității.

TeenTeam

Scop și Obiective

Scopul principal al proiectului se constituie în structurarea unui program de mentorat, adresat voluntarilor nou înscriși în programul de voluntariat, de către voluntarii cu experiență în cadrul aceluiași program. Astfel, se va promova și conceptul de învățare de la egal la egal, fiind organizate cursuri și activități specifice, dedicate în mod deosebit voluntarilor cu experiență în programul de voluntariat al PROEDUS. Proiectul urmărește formarea voluntarilor cu experiență spre a-i iniția în programul de voluntariat pe cei nou veniți.

Tot în cadrul acestui program, voluntarii vor beneficia de o pregătire specifică necesară implicării acestora în toate acțiunile și proiectele PROEDUS. Cei mai implicați voluntari vor putea participa la schimburi internaționale de bune practici cu scopul de a implementa și la nivel local acțiuni și proiecte în rândul colegilor lor.

Activități

Vor fi organizate cursuri de dezvoltare personală și soft skills în cadrul cărora voluntarii vechi vor învăța cum să comunice și să relaționeze cu voluntarii nou înscriși atât din liceul lor, dar și din alte unități de învățământ.  De asemenea, vor fi organizate și susținute activități de petrecere a timpului liber împreună seri de cinema, de teatru, picnic, activități de echipă în aer liber ș.a. atât pentru adaptarea noilor voluntari cât și pentru fidelizarea tuturor.

Rezultate și Impact

Impactul principal va fi asupra voluntarilor noi care vor fi beneficiat de un program de inițiere și pregătire, în care vor primi atât informații (despre ce presupune a fi voluntar și care sunt sarcinile, în funcție de evenimente) dar vor dobândi și o serie de noi abilități necesare în activitatea de voluntariat. De asemenea, unul dintre rezultatele importante așteptate este creșterea gradului de fidelizare a tuturor voluntarilor înscriși în program.

Minitrust Multimedia  

Scop și Obiective

Programul este adresat elevilor din ciclul gimnazial și liceal al elevilor din Municipiul București ce sunt pasionați de jurnalism și zona media. Aceștia vor constitui alături de angajații PROEDUS, biroul de presă al instituție, fiind în egală măsură un exercițiu de redactor/ jurnalist, dar și recunoașterea meritelor prin publicarea pe canalele de comunicare instituțională a tuturor materialelor realizate de acești elevi.

 1. Crearea unui mini-trust multimedia format din elevii implicați în proiectele instituției care pe durata anului să lucreze împreună cu responsabilii de comunicate la tot ceea ce implică comunicare instituțională și crearea identității vizuale a PROEDUS 2.0
 2. Oferirea de cursuri, ateliere, work-shopuri/ școli de vară pentru elevii implicați în proces pentru a dobândi competențe pe aria multimedia.
 3. Participarea la reuniuni și conferințe naționale și internaționale pe teme de media și adaptare la noile contexte de comunicare a elevilor implicați in proiectul multimedia al PROEDUS 2.0
 4. Realizarea de întâlniri bilunare pentru a stabilii țintele de comunicare ale PROEUDS 2.0, precum și exersarea abilităților și competențelor elevilor înscriși in cadrul Minitrustului Multimedia.

Activități

 1. Lansare apel înscriere pentru elevi în cadrul proiectului.
 2. Prezentare rezultate activități sezon estival 2019 din cadrul proiectului „Jurnalist PROEDUS” pe canale de comunicare, dar și prin sesiuni de informare cu participarea elevilor și chiar a cadrelor didactice.
 3. Realizare campanii de informare/vizibilizare a proiectului în rândul elevilor.
 4. Realizarea unor cursuri și întâlniri cu scopul de a se cunoaște echipa și a stabili direcțiile și modul de lucru, inclusiv repartiția pe grupe de vârstă.
 5. Derularea de cursuri de specialitate pentru dobândirea de competențe pe zone multimedia.
 6. Realizarea de activități jurnalistice împreună cu responsabilii de PR și comunicare pe durata întregului an.
 7. Participarea la circuite și tabere interactive și de lucru pentru cei mai implicați jurnaliști PROEDUS.
 8. Oferirea certificatelor de participare și a adeverințelor ce confirmă activitățile realizate alături de echipa PROEDUS 2.0.

 

Rezultate și Impact

 1. Cel puțin 100 de elevi din ciclul gimnazial și liceal vor lua parte la sesiuni de cunoaștere, formare și perfecționare pe zona multimedia pe durata anului școlar.
 2. Platformele de comunicare și PR ale PROEDUS 2.0 se vor dezvolta și vor fi din ce în ce mai vizibile prin strânsa relație ce se va stabili între voluntarii/jurnaliștii PROEDUS și  responsabilii de comunicare ai PROEDUS 2.0.
 3. Vor fi realizate sesiuni de informare de la egal la egal pentru elevii din Municipiul București pentru promovarea acțiunilor și programelor instituției, acestea fiind realizate de către jurnaliștii PROEDUS 2.0 prin intermediul unor Cafenele Publice sau Open Space.
 4. Se vor realiza cursuri de formare, ateliere de perfecționare și sesiuni de mentorat cu elevii implicați în zona multimedia cu scopul orientării către domeniul multimedia ca viitoare profesie sau doar ca hobby/ petrecere a timpului liber.

Părerea dumneavoastră pentru noi contează foarte mult, motiv pentru care vă invităm să răspundeți la câteva întrebări, cu scopul de a îmbunătăți în permanență activitățile noastre.

Nume Email
1. 

Ati participat vreodata la activitatile PROEDUS?

2. 

Ati participa la acest proiect?

3. 

Ce imbunatatiri credeti ca ar merita acest proiect?

4. 

Ce tipuri de activitati/ateliere v-ar placea sa desfasurati in cadrul acestui proiect?

5. 

Ce ați vrea să ne spuneți și nu v-am întrebat?