Regulamentul apelului de proiecte
lansat de PROEDUS București pentru organizațiile studențești
Ghidul solicitantului 2016

Context

Prezentul apel este o inițiativă a Centrului de Proiecte şi Programe Educaționale și Sportive
pentru Copii şi Tineret București – PROEDUS din cadrul Primăriei Municipiului București și se
desfășoară în conformitate cu dispozițiile cuprinse în Regulamentul de Ordine și Funcționare al
Centrului de Proiecte şi Programe Educaționale şi Sportive pentru Copii și Tineret Bucureşti –
PROEDUS.
Prezentul apel de finanțare pe care îl lansează PROEDUS – București, prin bugetul aprobat anul
acesta, este dezvoltat ca răspuns la solicitările și nevoile organizațiilor studențești la nivel
municipal, punând accent pe activitățile civice desfășurate de organizațiile non-guvernamentale
studențești.
Scop

Scopul acestui document este de a reglementa cadrul de organizare şi de desfăşurare în bune
condiţii a concursului de proiecte, precum şi de monitorizare a implementării şi încheierii
proiectelor câştigătoare, de către Centrul de Proiecte şi Programe Educaționale și Sportive pentru
Copii şi Tineret Bucureşti – PROEDUS.
De asemenea, PROEDUS București își propune să încurajeze și să susțină implementarea de proiecte de
către organizațiile studențești din București, proiecte care au ca grup țintă studenți
înmatriculați la Universitățile din Municipiul București, în urma unui concurs de proiecte a cărui
metodologie este prevăzută în prezentul regulament, în limita bugetului alocat fiecărui apel.
Obiective

Obiectivul strategic al prezentului apel este acela de a susține financiar elaborarea și
implementarea de proiecte în rândul studenților Municipiului București, contribuind astfel la
dezvoltarea în rândul tinerilor, a implicării civice și sociale, a responsabilității și coerenței
în acțiuni, a implicării raționale și creative, a atitudinii pro-active, a toleranței, respectului
și solidarității sociale și a lucrului în echipă.
Toți solicitanții se obligă să respecte valorile democratice și drepturile omului.

Acțiunile prezentului apel

• Cetățenie activă și reprezentarea tinerilor

Se încurajează proiectele care aduc o mai bună cunoaștere a domeniului de tineret în context
românesc și european, proiecte care aduc în prim plan aspecte legate de drepturi și libertăți
cetățenești (drepturi ale omului, luptă contra discursului instigator la ură etc.). De asemenea, se
încurajează acțiunile prin care se fac vizibile structurile reprezentative ale studenților,
acțiunile prin care iau parte direct la problemele colegilor.
• Activități de dezbatere, oratorie, retorică

Această acțiune încurajează proiectele în care se realizează dialogul social iar în acest sens se
dorește implicarea mai multor actori sociali în proiect (cum ar fi schimbul de bune practici între
două sau mai multe organizații studențești sau dialog direct cu instituții care susțin mișcarea de
tineret/ studențească). De asemenea, sunt încurajate proiectele care stimulează tinerii să se
implice în concursuri de dezbateri/ vorbit în public.
• Educație non-formală și evenimente tematice și socio-educative

Această acțiune își propune să susțină proiecte care promovează complementaritatea dintre educația
non formală și cea formală, competențele ce se dobândesc prin acțiuni non formale. Sunt încurajate
proiectele ce au în prim plan utilizarea de tehnici și metode specifice educației non- formale sau
animația socio-educativă. Tot în cadrul acestei acțiuni sunt agreate și evenimentele tematice
(festival urban, teatru labirint, festivaluri pe teme ce au grup țintă specific studenții,
evenimente cultural artistice, ecologice etc.) precum și evenimentele socio-educative.
• Dezvoltarea de mecanisme de performanță a tinerilor

Acțiunea își propune să încurajeze dezvoltarea și vizibilitatea organizațiilor studențești
răspunzând la nevoile membrilor lor. De asemenea, acțiunea își propune să încurajează dezvoltarea
de mecanisme precum învățarea de la egal la egal (peer-education), Mecanismul 7S ai lui McKinsey,
Brother to Brother și altele. Pot fi propuse proiecte care solidifică sustenabilitatea organizației
și ajută la îndeplinirea obiectivelor/ planurilor de lucru anuale.

• Dezvoltare durabilă și stil de viață sănătos

Se încurajează proiectele care pun accent pe protejarea mediului înconjurător, proiecte care
marchează transferul de la Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului, la cele 17 Obiective de
Dezvoltare Durabilă adoptate în 2015. Se încurajează proiectele care aduc un plus comunității prin
intermediul acțiunii studenților. În ceea ce privește stilul de viață sănătos, sunt încurajate
toate acțiunile care au un efect direct asupra beneficiarilor prin aplicarea/ realizarea de
evenimente ce încurajează și promovează sănătatea sub toate formele ei (ex.: activități sportive,
de nutriție, evenimente prin care se încurajează un stil de viață sănătos etc.).
Criterii de eligibilitate

Se consideră eligibile pentru acest program organizațiile/ asociațiile/ fundațiile/ federațiile
studențești fără scop lucrativ, înființate legal conform OG nr. 26/ 2000 sau conform Legii 21/ 1924
cu modificările și completările ulterioare, cu sediul în Municipiul București, care îndeplinesc
cumulativ, următoarele condiții și pot face dovada îndeplinirii acestora:
i) sunt organizații studențești recunoscute sau reprezentative la nivelul Facultății sau
Universității pe care o reprezintă, apolitice şi neafiliate în vreun fel activităților de orice
natură a partidelor politice;
ii) potrivit obiectivelor declarate în actul constitutiv/ statutul organizațiilor, desfășoară
activități de tineret;
iii) organizațiile care pot face dovada activității permanente, în ultimii 2 ani, la nivelul
Municipiului București;
iv) organizațiile care pot face dovada desfășurării a cel puțin alte două proiecte desfășurate la
nivel municipal/ național/ internațional, ale căror scopuri corespund obiectivului strategic al
prezentului apel, prezentat mai sus.
v) organizațiile care sunt independente de guvern și alte autorități locale, regionale și
naționale1;
1 Prin organizații independente se înțelege că organizațiile solicitante nu au primit cu titlu
gratuit de la autoritățile de stat bunuri mobile sau imobile și/ sau nu au mai mult de 25% din
membrii Consiliului Director sau ai Adunării Generale instituții și/ sau angajați sau reprezentanți
fizici ai acestora.

vi) organizațiile care au dreptul, potrivit statutului, să deruleze activități în domeniul abordat
în proiect;
Neeligibilitatea solicitanților

Sunt declarate neeligibile în cadrul prezentului apel, următoarele entități: partidele/ asociațiile
sau fundațiile politice sau organizațiile de tineret ale acestora, partenerii sociali (sindicate și
patronate), cooperative distribuitoare de profit, organizațiile care au litigii, se află în
faliment sau sunt în stare de lichidare ori au conturile blocate printr-o hotărâre judecătorească.
Categorii de proiecte/ activități și costuri neeligibile:

Proiecte care încurajează discriminarea participanților sau a tinerilor din grupul țintă, pe
considerente de sex, rasă, naționalitate, statut social, convingeri religioase, orientare sexuală
etc.; sau proiecte care impun apartenența participanților la o anumita ideologie. De asemenea, se
declară neeligibile proiectele care fac propagandă politică, religioasă sau entităților economice.
Evenimente singulare: conferințe, activități de cercetare, studii de fezabilitate, alte evenimente
singulare fără impact direct asupra grupului țintă, cu excepția cazului în care acestea reprezintă
o componentă indispensabilă proiectului (conferința de deschidere sau de închidere a proiectului
s.a.).
Proiecte care au ca scop acoperirea cheltuielilor aferente unor activități deja implementate de
către organizația aplicantă, în cadrul altor proiecte sau inițiative, chiar dacă corespund
obiectivelor prezentei scheme de finanțare.
Proiecte sau costuri care prevăd oferirea de burse individuale, subvenții sau împrumuturi,
călătorii de studiu, taxe pentru participarea la diferite concursuri/ competiții de orice natură,
abonamente de telefonie/ internet/ TV, achiziționarea de mijloace de transport de orice natură,
acordarea de ajutoare bănești, costuri administrative – încălzire, apă, energie electrică,
întreținere și reparații, servicii de salubritate, articole deja finanțate printr-o altă finanțare
de orice natură, servicii de masă sau coffee-break, decontarea transportului, achiziția de tonere
pentru imprimată, perforatoare, capsatoare.

Proiectele pot fi depuse în parteneriat cu alte entități însă nu pot constitui cota de cofinanțare
a altor proiecte.
Categorii de proiecte/ activități și costuri eligibile:

Sunt considerate eligibile doar acele proiecte care au ca grup țintă studenți înmatriculați în
universitățile din București, de stat sau private.
Costurile eligibile din cadrul propunerii de proiect trebuie sa fie necesare pentru realizarea
proiectului, sa fie prevăzute în proiect, să urmărească utilizarea eficientă a banilor precum și
raportul optim cost-eficiență și să fie efectuate în perioada de implementare a proiectului.
Cheltuielile ce pot fi acoperite de către PROEDUS București sunt:

• Cheltuieli cu resurse umane – ex: onorariile formatorilor sau consilierilor, remunerațiile
autorilor materialelor promoționale, ale fotografilor, cameramanilor sau graficienilor.
Cheltuielile propuse trebuie să reflecte anvergura și complexitatea activității depuse, iar acestea
trebuie exprimate în cuantumuri nete. PROEDUS București își rezervă dreptul de a solicita
justificarea unor remunerații/ onorarii propuse, cât și de a le renegocia, în urma sesizării unor
inadvertențe între cuantumul acestora și activitatea depusă.
• Cheltuieli cu prestări de servicii – ex: tipărirea materialelor promoționale și a altor
materiale necesare inițierii, implementării și evaluării proiectului; achiziția de bunuri
consumabile; închirierea echipamentelor necesare bunei desfășurări a proiectului; închirierea
spațiilor necesare desfășurării proiectului. Aceste cheltuieli trebuie exprimate în cuantumuri
brute (cu TVA inclus).

Constituie cofinanțări următoarele categorii:
• Contribuții proprii ale organizațiilor aplicante și partenere – ex: punerea la dispoziție a unor
spații sau bunuri;
• Sponsorizări sau donații conform reglementărilor legale;
• Contribuții ale unor persoane fizice, constând în bunuri și servicii;
• Sumele obținute pentru alte categorii de cheltuieli, în cadrul aceluiași proiect, de la alte
entități juridice.

PROEDUS București se delimitează și interzice orice demers de a solicita contribuții financiare, de
orice natură, din partea studenților beneficiari sau participanți în proiecte. Constatarea unor
astfel de situații atrage încetarea de drept a proiectului.

PROEDUS București își rezervă dreptul de a accepta numai acele cheltuieli care nu contravin
reglementărilor legale, precum și de a adopta măsurile corective și punitive ce se impun în cazul
constatării pe durata derulării proiectului a unor abateri de la angajamentele asumate de aplicant.

Finanțarea

PROEDUS București oferă pentru prezentul apel finanțare cuprinsă între minimum 20.000 și maximum
70.000 de lei brut, per proiect, in funcție de solicitările aplicantului, în limita bugetului
alocat. Proiectele vor fi admise până la epuizarea fondurilor, în ordinea descrescătoare a
punctajelor obținute. PROEDUS își rezervă dreptul de a opera modificări asupra bugetelor
proiectelor pe care le evaluează, în cazul în care aceste bugete, cu bună credință sunt considerate
exagerate sau nu corespund cu nevoile reale identificate în proiect. Modificările vor fi comunicate
către persoana de contact prevăzută în formularul de aplicare. Dacă organizația care aplică acceptă
noul buget, proiectul va primi finanțare conform modificărilor efectuate. În cazul în care
organizația aplicantă nu este de acord cu noua grilă bugetară, proiectul este declarat neeligibil.
Achizițiile resurselor materiale sau contractarea resurselor umane precum și a serviciilor necesare
implementării proiectelor câștigătoare, se vor efectua de către PROEDUS și livrate organizațiilor,
conform nevoilor consemnate în necesarul de resurse materiale sau umane pentru implementare.
Perioada de aplicare, jurizare, implementare și monitorizare

Perioada de implementare a proiectelor trebuie să fie cuprinsă între 1 iunie 2016 și 13 noiembrie
2016. În termen de 30 de zile de la terminarea proiectului, dar nu mai târziu de 18 noiembrie 2016,
organizațiile care au beneficiat de finanțare sunt obligate să trimită către reprezentanții PROEDUS
– București, rapoartele narative însoțite de dovezi (fotografii, articole de ziar, reportaje,
testimoniale etc.) și toate materialele solicitate de finanțator.

Prezentul apel se lansează la data de 15 martie 2016 și se închide la data de 15 aprilie 2016.
Aplicațiile vor fi trimise online, la adresa de mail studentipentrubucuresti@proedus.ro, până la
data de 15 aprilie 2016, ora 23:59. Nu sunt admise reveniri asupra documentelor trimise.
Prin aplicație se înțelege formularul de aplicație, declarația de onoare semnată și ștampilată de
reprezentatul legal al organizației, diagrama Gantt și planul de activități. Documentele vor fi
completate cu font Times New Roman, dimensiune font 12, arhivate și trimise într-un singur mail
către PROEDUS.
Perioada de jurizare este cuprinsă între 17 aprilie 2016 – 29 aprilie 2016, reprezentanții PROEDUS
obligându-se să comunice pe 30 aprilie 2016, tuturor organizațiilor care au aplicat, punctajul
obținut și statusul admis sau respins. Propunerile de proiecte vor fi analizate, din punct de
vedere procedural și juridic de către Comisia de analiză a PROEDUS București. Comisia de analiză a
PROEDUS București este constituită din 5 membri desemnați prin decizia Directorului Centrului de
Proiecte și Programe Educaționale și Sportive pentru Copii și Tineret București. După această
evaluare, proiectele vor fi jurizate de un juriu compus din specialiști contractați de PROEDUS. În
cazul în care PROEDUS București are nevoie de clarificări asupra unor aspecte prevăzute în
formularul de aplicare sau dorește să opereze modificări asupra grilei bugetare, va contacta
persoana de legătură prevăzută în formularul de aplicație, telefonic sau pe e-mail.
Contestațiile se depun până la data de 3 mai 2016, ora 23:59, la adresa de e-mail
studentipentrubucuresti@proedus.ro. Proiectele asupra cărora se contestă jurizarea, vor fi
reevaluate. La solicitare, PROEDUS oferă organizațiilor grila de jurizare completata de evaluator.
Nu vor fi acceptate solicitările organizațiilor spre a le oferi grilelor de jurizare ale altor
proiecte decât cele depuse în numele lor. Pe data de 6 mai 2016 se va afișa lista finală a
proiectelor ce primesc finanțare în cadrul prezentului apel, urmând ca în perioada 9 – 31 mai 2016
să fie îndeplinite toate demersurile necesare demarării proiectelor.
Dispoziții finale

O organizație/ federație studențească poate depune mai multe proiecte în cadrul prezentului apel,
urmând a fi finanțat doar unul, în funcție de punctajul oferit de juriu, fiind selectat cel cu
punctajul cel mai mare. De asemenea, proiectele pot fi organizate și implementate și în parteneriat

cu alte organizații studențești. Înscrierea ca partener în proiectul aplicat de o altă organizație,
nu-i anulează dreptul partenerului de a aplica un proiect propriu.
Eligibilitatea persoanelor din grupul țintă care participă la activitățile din proiect se va dovedi
prin semnarea unor liste de prezență care vor conține numele și prenumele, date de contact (număr
de telefon și adresă de mail), universitatea și facultatea de proveniență, anul de studiu,
semnătura precum și o copie a carnetului de student atașată listei de prezență a activității la
care a participat. În cazul în care aceeași persoană participă la mai multe activități, aceasta va
prezenta o copie a carnetului de student la fiecare activitate.
Finanțatorul își rezervă dreptul de a solicita rapoarte periodice și orice alte materiale necesare
implementării proiectelor, organizațiilor care au un proiect în desfășurare finanțat în cadrul
prezentului apel.
Finanțatorul își rezervă dreptul de a efectua vizite de monitorizare a activităților de
implementare sau a întâlnirilor echipei de implementare a proiectului consemnate în formularul de
aplicare – diagrama GANTT. Orice modificare cu privire la datele consemnate inițial în diagramă,
trebuie comunicată către PROEDUS sub forma unui document oficial, semnat și ștampilat de
reprezentantul legal al organizației, la adresa de mail studentipentrubucuresti@proedus.ro, cu cel
puțin 3 zile înaintea desfășurării activității/ întâlnirii. Finanțatorul poate efectua vizitele de
monitorizare fără a notifica în prealabil organizația.
Numele finanțatorului, respectiv Centrul de Proiecte şi Programe Educaționale și Sportive pentru
Copii şi Tineret Bucureşti – PROEDUS București, va fi consemnat în toate comunicatele de presă
precum și în toate mesajele publice de promovare a proiectului, pe toate canalele de comunicare.
Identitatea vizuală a PROEDUS – București, a Primăriei Municipiului București precum și a
prezentului program, Studenți pentru București, vor fi prezente pe toate materialele promoționale
ale proiectului, poziționate la vedere. Prin identitate vizuală se înțelege sigla oficială a celor
trei entități, prezentate în acest ghid:
1. PROEDUS – București
2. Primăria Municipiului București
3. Studenți pentru București – Comisia Municipală pentru Tineret București

Pentru a putea descarca regulamentul acestui eveniment, va rugam apasati butonul de mai jos.